Jaarplan 2023, Jaarresultaat 2022

Inleiding T&D Gospel Ministries

Na de coronacrisis zijn de samenkomsten of conferenties weer mogelijk geworden. Voor 2023 zal alles weer langzaamaan herstellen. Er zijn verenigingen en stichting opgeheven tijdens en na de coronacrisis waardoor er (nog) minder vraag is naar spreekbeurten.
De activiteiten (spreekbeurten) van de stichting zijn op basis van uitnodiging.

Doelstelling

Artikel 3 van de statuten vermeld de doelstelling:

 • het bevorderen van zowel sociaal, maatschappelijk en psychisch gezond leven;
 • het brengen van het Evangelie, evenals alle bedieningen die daar uit voortvloeien in de ruimste zin van het woord.
 • het (mede) organiseren van campagnes/manifestaties/trainingen/vorming en/of onderwijs gebaseerd op het vermelde in artikel 2.
 • het ondersteunen van bedieningen zoals vermeld in artikel 2.
 • het organiseren en/of (mede) uitvoeren van zending in buitenland zoals genoemd in lid 2, 3 en 4 van dit artikel.

Artikel 4 vermeld de activiteiten van de stichting:

 • conferenties, trainingen;
 • voorgaan in Kerkelijken bijeenkomsten en conferenties;
 • opleiden en trainen (van vrijwilligers);
 • samenwerking met kerken / gemeenten en organisaties met eenzelfde of aanverwant doel;
 • het verlenen van pastorale hulp bij problemen;

Artikel 5 vermeld hoe de financiële middelen verkregen worden:

 • donaties;
 • schenkingen, legaten en erfstellingen;
 • al wat verder op wettige wijzen wordt verkregen.

Artikel 6 vermeld de werkzaamheden van het bestuur:

 • De stichting kent als bestuursorgaan een Bestuur, die belast is met het besturen van de Stichting.
 • Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek;
 • Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan;
  • Het bestuur zorgt ervoor dat:
   * er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting;
   * de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting;
   * het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
   * de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting.

Activiteiten 2023
Naar verwachting zullen er zijn (op basis van uitnodiging):

 • spreekbeurten in diverse (kerk) genootschappen en verenigingen
 • ondersteuning van activiteiten van organisaties met zelfde doelstelling
 • ondersteuning van een aantal leiders in kerkelijke gemeenten en pastorale ondersteuning / begeleiding van diverse mensen
 • advies en ondersteuning van christelijk hulpverleningswerk.

Personeel
In 2023 zal er geen personeel in loondienst worden aangenomen. Het werk zal gedaan worden door vrijwilligers. En bezoldigingsbeleid is dus niet nodig vast te stellen.

Adressen
Bezoekadres: Singel 351, 3311 HE Dordrecht.
Mail: info@tdgospelministries.org.

Website: www.tdgospelministries.org
Telefoon: 078 6399028

Financiën en verrichtte werkzaamheden 2022
Het resultaat per 31 december 2022 is (afgerond) een klein verlies.
Het tekort wordt veroorzaakt door aanschaf van computer en softwaremateriaal.

De donaties in 2022 waren € 2400,00
Opbrengst boeken € 34,00
Uitgaven:
Computer en software € 2944,00
Overige uitgaven (kantoor kosten internet en mail ed.) € 989,00
Bankkosten € 175,00
Aantal spreekbeurten in kerken en verenigingen in 2022 waren 18.

Planning 2023

Voor 2023 is geen planning voor spreekbeurten (deze worden gedaan op basis van uitnodigingen) en eventueel te maken kosten. Kosten mede afhankelijk van geboekte spreekbeurten.

Inhoud van de spreekbeurten dragen bij aan ondersteuning en inzicht gevend van het Geestelijk en maatschappelijk functioneren van de aanwezigen.

 

Inschrijving

Inschrijving kamer van koophandel: 24357210

RSIN 813095633
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting T&D Gospel Ministries
Ook genoemd T&D Gospel Ministries en Teun en Dinie Gospel Ministries
Statutaire zetel gemeente Dordrecht
Bezoekadres Singel 351, 3311HE Dordrecht
Telefoonnummer 078 6399028

Datum akte van oprichting 29-12-2003
Eerste inschrijving handelsregister 14-01-2004
Datum akte laatste statutenwijziging 12-02-2016
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties:
Het bevorderen van zowel sociaal, maatschappelijk en psychisch gezond leven. Het brengen van het Evangelie

Bestuurders
Naam: Stortenbeker, Teunis
Geboortedatum 05-06-1949

Functie: voorzitter
Datum in functie 29-12-2003
Bevoegdheid: alleen/zelfstandig bevoegd

Naam: Mensinga, Florus Frerich
Geboortedatum 07-09-1965
Datum in functie 29-11-2017 (datum registratie: 21-12-2017)
Functie: Secretaris
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Martes, Sonia Angela
Geboortedatum 02-10-1947

Functie: penningmeester
Datum in functie 29-11-2017 (datum registratie: 21-12-2017)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

ANBI
Er is ANBI-verklaring verkregen waardoor aftrekbaarheid van giften voor de loonbelasting mogelijk is.

Bankrekening
De bankrekening is bij ING. Banknummer: NL28INGB0004354719, BIC: INGBNL2A. Op de bankrekening staan de tegoeden van de stichting.

Sponsers
De spreekbeurten (werkzaamheden) worden vrij van tarieven aangeboden. Om de kosten/onkosten te kunnen betalen wordt een beroep gedaan op donaties.

Er worden geen fondsen of donoren gezocht.

Samenwerking New Hope Pastoraal Centrum
In 2017 is New Hope Pastoraal Centrum opgericht. Deze stichting zal zich vooral richten op de individuele pastorale hulpverlening van individuen.

Vragen over voorlichting, spreken op groepsbijeenkomsten, voorgaan in kerken/ gemeenten (erediensten) zal gedaan worden door T&D Gospel Ministries.