Jaarplan 2023, Jaarresultaat 2022, Privacy

Jaarplan 2023

Inleiding Teun en Dinie Gospel Ministries
Na de coronacrisis zijn de samenkomsten of conferenties weer mogelijk geworden. Voor 2023 zal alles weer langzaamaan herstellen.

De activiteiten zijn (op basis van uitnodiging):

 • ondersteuning van diverse christelijke organisaties, zowel in Nederland als daar buiten.
 • spreken in kerken en verenigingen
 • pastorale gesprekken
 • het pastoraal ondersteunen van leiders

Inschrijving KvK
RSIN 813095633

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting T&D Gospel Ministries
Ook genoemd T&D Gospel Ministries
Statutaire zetel gemeente Dordrecht
Bezoekadres Singel 351, 3311HE Dordrecht
Telefoonnummer 0786399028
Eerste inschrijving handelsregister 14-01-2004
Datum akte van oprichting 29-12-2003
Datum akte laatste statutenwijziging 12-02-2016
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties:
Het bevorderen van zowel sociaal, maatschappelijk en psychisch gezond leven. Het brengen van het Evangelie

Bestuurders
Naam Stortenbeker, Teunis
Geboortedatum 05-06-1949
Datum in functie 29-12-2003
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Mensinga, Florus Frerich
Geboortedatum 07-09-1965
Datum in functie 29-11-2017 (datum registratie: 21-12-2017)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Martes, Sonia Angela
Geboortedatum 02-10-1947
Datum in functie 29-11-2017 (datum registratie: 21-12-2017)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

ANBI
Er is ANBI verklaring verkregen waardoor aftrekbaarheid van giften voor de loonbelasting mogelijk is.

Bankrekening
De bankrekening is bij ING. Banknummer: NL28INGB0004354719, BIC: INGBNL2A. Op de bank rekening staan de tegoeden van de stichting.

Sponsers
De werkzaamheden worden vrij van tarieven aangeboden. Om de kosten/onkosten te kunnen betalen wordt een beroep gedaan op donaties. Er is een adres bestand.

Privacy
Voor een optimale werking van diensten, die T&D Gospel Ministries aanbiedt, kunnen mogelijk persoonlijke gegevens van u worden gevraagd en opgeslagen. T&D Gospel Ministries houdt rekening met bescherming van de door haar verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. T&D Gospel Ministries verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van afspraken of het leveren van diensten.

Privacymissie T&D Gospel Ministries
T&D Gospel Ministries gaat op een respectvolle en integere manier om met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Kader en wijzigingen Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe T&D Gospel Ministries omgaat met persoonsgegevens, die u heeft verstrekt.

T&D Gospel Ministries kan deze verklaring wijzigen. Wijzigingen in deze verklaring zijn van kracht wanneer de herziene verklaring is gepubliceerd op onze website.

Websitebezoekers
U kunt T&D Gospel Ministries via het formulier op de contactpagina een vraag stellen of een opmerking of suggestie doorgeven. T&D Gospel Ministries gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel).

Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u over de door u gedeelde vraag of opmerking te communiceren. Als de communicatie is afgerond, archiveert T&D Gospel Ministries uw gegevens en verwijdert de gegevens na 15 jaar (vergelijkbaar met termijn uit Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Geen cookies op onze website
T&D Gospel Ministries maakt geen gebruik van cookies, ook niet om het algemene gebruik van onze website te analyseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Contact
Als u contact heeft gezocht met T&D Gospel Ministries, beschikken wij uiteraard over (persoons)gegevens van u. Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • communicatie over afspraken.

T&D Gospel Ministries gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • datum inschrijving in ons bestand

T&D Gospel Ministries slaat uw (persoons)gegevens op gedurende

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna

15 jaar (vergelijkbaar met termijn uit Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Leveranciers
Als u één van onze leveranciers bent, beschikt T&D Gospel Ministries uiteraard over uw (persoons)gegevens. Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • uitvoeren van een overeengekomen opdracht.

T&D Gospel Ministries gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • bedrijfsnaam
 • locatie-adres
 • factuuradres
 • betaalgegevens, waaronder IBAN en BIC
 • KVK-nummer
 • BTW nummer
 • voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • telefoonnummer contactperso(o)n(en)
 • e-mailadres contactperso(o)n(en)

T&D Gospel Ministries slaat uw (persoons)gegevens op gedurende:

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna ten minste 7 jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift)

Delen gegevens met derde partijen
T&D Gospel Ministries deelt geen persoonsgegevens met derde partijen. 

Veiligheid en opslag
T&D Gospel Ministries streeft naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen.

Als u een reden heeft om te denken dat het contact met T&D Gospel Ministries niet veilig meer is, stelt u ons daarvan dan s.v.p. op de hoogte. Dat kunt u doen door met T&D Gospel Ministries contact op te nemen via mail of telefoon. Zie hiervoor de hierboven opgenomen contactgegevens.

Uw rechten
Als u door ons verwerkte persoonlijke gegevens wilt herzien, corrigeren, aanvullen, (tijdelijk) niet wilt laten gebruiken, beperken of verwijderen, kunt u contact opnemen met T&D Gospel Ministries. Dat kan zowel per e-mail als per telefoon. Als u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met T&D Gospel Ministries. Ook dat kan zowel per e-mail als per telefoon.

Voor de bescherming van uw privacy zal T&D Gospel Ministries alleen verzoeken in behandeling nemen van iemand, die zich al eerder bij ons bekendgemaakt heeft. Wij kunnen eventueel vragen om verificatie van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.

T&D Gospel Ministries stelt het op prijs als u bij een klacht contact met ons opneemt. Wij kunnen ons dan inspannen uw klacht te verhelpen. Mocht u er desondanks niet met ons niet uitkomen, dan heeft u uiteraard nog steeds het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
telefoon: +3188 1805 250
website:”https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap”

Website
De domeinnaam  is: tdgospelministries.org, passend bij de naam van de stichting. De domeinnaam zal ook gebruikt worden voor mail.
De werkzaamheden / beschikbaarheid zal bekend gemaakt worden middels website en dergelijke.

Activiteiten 2023
Naar verwachting zullen er zijn (op basis van uitnodiging):

 • spreekbeurten in diverse (kerk) genootschappen en verenigingen 
 • ondersteuning van activiteiten van organisaties met zelfde doelstelling
 • ondersteuning van een aantal leiders in kerkelijke gemeenten en pastorale ondersteuning / begeleiding van diverse mensen
 • advies en ondersteuning van christelijk hulpverleningswerk.

Samenwerking New Hope Pastoraal Centrum
In 2017 is New Hope Pastoraal Centrum opgericht. Deze stichting zal zich vooral richten op de individuele pastorale hulpverlening van individuen. Vragen inzake voorlichting, spreken op groepsbijeenkomsten, voorgaan in kerken (ere diensten) zal gedaan worden door T&D Gospel Ministries.

Personeel
In 2023 zal er geen personeel in loondienst worden aangenomen. Het werk zal gedaan worden door vrijwilligers. En bezoldigingsbeleid is dus niet nodig vast te stellen.

Adressen
Bezoekadres: Singel 351, 3311 HE Dordrecht.
Mail adres: info@tdgospelministries.org.
Telefoon: 078 6399028

Financiën en verrichtte werkzaamheden
Het resultaat per 31 december 2022 is (afgerond) een klein verlies.
Het tekort wordt veroorzaakt door aanschaf van computer en software materiaal. 

De donaties in 2022 waren € 2400,00
Opbrengst boeken € 34,00
Uitgaven:
Computer en software € 2944,00
Overige uitgaven (kantoor kosten internet en mail ed.) € 989,00
Bankkosten € 175,00
Aantal spreekbeurten in kerken en verenigingen in 2022 waren 18.
Voor 2023 is geen planning voor eventueel te maken kosten.